Praktijkinformatie

 

Vergoeding door ziektekostenverzekeraar

Aangezien ik erkend en aangesloten ben bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) en tevens Registertherapeut BCZ® ben vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel van het homeopathisch consult. Deze vergoeding is mede afhankelijk van uw eigen aanvullende verzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar indien u wilt weten hoe de vergoeding in uw geval precies geregeld is en of er nog bepaalde voorwaarden gelden. Belangrijk om te weten is dat de vergoeding uit de aanvullende verzekering vergoedt wordt, waardoor het eigen risico dus niet wordt aangesproken.

 

Tarieven per 01-01-2023

1e intake / consult (60-90 min.) € 125,=  

Vervolg consult (30-60 min.) € 80,=

Kort consult (tot 30 min.) € 50,=

[consult is inclusief homeopathisch middel]

Acuut / mail / telefonisch consult, afhankelijk van tijd, vanaf € 40,=

Voortgangsrecept € 20,= (incl. opsturen)

Hooikoorts / pollen kuur € 35,=

 

Korte vragen (tot 5 min.) tijdens het telefonsich spreekuur geen kosten. Daarna € 7,50 per 5 minuten.

Gereserveerde tijd voor een homeopathisch consult welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd kan in rekening worden gebracht.

Na afloop van het consult ontvangt u een factuur die u per bank aan mij kunt overmaken. Deze rekening kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent.

NVKH   

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

De NVKH is een beroepsvereniging van professionele homeopaten die op deskundige wijze de klassieke homeopathie bedrijven. Aangesloten homeopaten hebben een gedegen opleiding van 5 of 6 jaar gevolgd en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf wat betreft opleiding, nascholing, beroepsethiek en praktijkvoering. Ook vallen zij onder het tuchtrecht en is er een klachtencommissie, die samenwerkt met de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF).

Meer informatie over de NVKH vindt u op www.nvkh.nl of klik op bovenstaand logo.

RBCZ

RBCZ koepelorganisatie

Als registertherapeut BCZ® ben ik aangesloten bij het RBCZ onder licentienummer 170248R. Dit houdt in dat ik voldoe aan strenge kwaliteitseisen en jaarlijk gecontroleerd wordt en vemeld sta in het kwaliteitsregister met enkel therapeuten op HBO-niveau die zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie. Mijn praktijk aan de wettelijke gestelde eissen voldoet en eventuele klachten gehoord en keurig behandeld worden.


Nederlandse Homeopathiegids

Tijdens het eerste consult krijgt u van mij folders en het boekje van de NVKH de 'Nederlandse Homeopathiegids' uitgereikt met algemene informatie over klassieke homeopathie. In deze gids worden de meest gestelde vragen over klassieke homeopathie beantwoord en het geeft een duidelijk en compleet beeld wat klassieke homeopathie inhoudt en wat deze natuurlijke geneeswijze voor u kan betekenen. Daarnaast mag u mij gerust bellen of mailen voor vragen en/of informatie op telefoonnummer:

06 - 45 24 78 71 of info@homeopathievooriedereen.nl

Haal het beste uit jezelf met homeopathie !!!

Quasir

Klachten

Bespreek de klacht in eerste instantie met uw homeopaat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl). Beroepsbehoefenaren die aangesloten zijn bij de NVKH zijn onderhevig aan het klacht- en tuchtrecht Quasir.

Meer informatie vindt u in de de folder Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl) deze is tevens beschikbaar in de praktijk.

 

Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd). Dit is de nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

De AVG komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik uw gegevens vastleg in cliëntendossiers.

 

Informatie betreffende uw privacy

INFORMATIE OVER UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

* er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Daarna vernietig ik uw dossier.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

* Uw naam, adres en woonplaats

* Uw geboortedatum

* De datum van de behandeling

* Een korte omschrijving van de behandeling : bijv. ‘homeopathisch consult’ en zorgcode (24200)

* De kosten van het consult

Tevens geeft u toestemming voor digitale verzending van de factuur.

Hoevelaken, 1-5-2018

E.W. van Kommer - Klassiek Homeopaat NVKH-R.Hom.®

 

 

 

HOMEOPATHIE                     VOOR IEDEREEN